Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 3.B

 

Aktivní škola

Podporují nás

 

IROOP 

 

 

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Online zápis do 1. třídy - 2021

Vážení rodiče,

 

kliknutím na výše uvedený obrázek můžete v několika jednoduchých krocích zapsat Vaše dítě k zápisu online. Více informací ZDE.

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020 – 2021

Vloženo: 29.3.2016 | Autor: AdminTJ | Zobrazeno: 3647x

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obracejte se na:  maskova@zsnamesti.cz.

 

Opatření obecné povahy - organizace přijímací zkoušky

Informace pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření MZ o testování uchazečů o střední vzdělávání.
Váš syn/ vaše dcera musí doložit u přijímacího řízení doklad o negativním antigenním testu. Tento test bude žákům proveden v naší základní škole nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky, o termínu budete včas informováni.?
Uchazeč může konat test v náhradním termínu, pokud uchazeč v den přijímací zkoušky nepředloží doklad podle mimořádného opatření MZ a řádně se z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli střední školy. 
?

Střední škola, kam se uchazeč hlásí, MŮŽE umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Nemá však povinnost. Dále kontroluje doložení možnosti konat zkoušku před vstupem uchazeče do budovy. Stejné doklady musí doložit i podporující osoba.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_ORGANIZACE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - kliknutím otevřete celé opatření vydané MŠMT

 

Informace pro vycházející žáky:

 

Úprava podmínek pro přijímání ke střednímu vzdělávání

 

MŠMT upravilo opatřením obecné povahy přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů nástavbového studia, do kterých se koná jednotná přijímací zkouška a určuje:

 

 • ředitel může stanovit, že pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) nekoná
 • informace o nekonání JPZ je součástí kritérií
 • pokud se nekoná JPZ, koná se vždy školní přijímací zkouška, a to v termínech, které nejsou určeny pro JPZ
 • pokud je součástí přijímací zkoušky JPZ i školní přijímací zkouška, stanoví ředitel termín zkoušky na stejný den
 • lze stanovit jiný poměr JPZ na celkovém hodnocení, než stanovuje školský zákon (musí být uvedeno v kritériích)
 • o nekonání přijímací zkoušky může ředitel rozhodnout do 8. března 2021 a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejpozději do 19. března 2021 ji sdělí uchazečům
 • nekoná-li se JPZ, škola nepředává údaje Cermatu
 • pokud Cermat obdrží údaje o uchazeči pouze z jedné školy, do 15. března 2021 informuje ředitele této školy, že uchazeč bude konat JPZ v obou termínech v této škole
 • koná-li uchazeč JPZ v obou termínech v jedné škole, škola zašle uchazeči pozvánku k JPZ v obou termínech
 • již vyhlášená kritéria v rozporu s tímto opatřením lze upravit nejpozději do 31. ledna 2021
 • výsledky hodnocení a seznam přijatých uchazečů lze zveřejnit nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení Cermatem.

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

 

Pokud se hlásím do oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou:

Výchovný poradce vydá přihlášku nanečisto, kterou doma vyplníte a odevzdáte ve škole začátkem listopadu k vytištění. Tyto přihlášky nanečisto nyní obdržíte v kanceláři, nebo u paní vrátné. Po potvrzení přihlášky ředitelem školy si přihlášku vyzvednete v kanceláři školy a odevzdáte osobně nebo pošlete doporučeně na danou střední školu do 30.11.2020 (přihláška musí být potvrzena dětským lékařem). Do přihlášky musíte uvést datum, kdy se dostavíte k přijímací talentové zkoušce, tyto informace najdete na stránkách jednotlivých škol. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

 

Pokud se hlásím do oboru středního vzdělání bez talentové zkoušky:

 

Výchovný poradce vydá každému vycházejícímu žákovi začátkem měsíce února přihlášku nanečisto, kterou doma vyplníte a poté odevzdáte ve škole k vytištění. Po potvrzení přihlášky ředitelem školy si přihlášku vyzvednete v kanceláři školy a odevzdáte osobně nebo pošlete doporučeně na danou střední školu do 1.3.2021 (některé obory středních škol vyžadují potvrzení dětského lékaře), tyto informace najdete na stránkách jednotlivých škol.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: středa 14. dubna 2021 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

 Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

 

NOVÉ:

Úprava přijímacího řízení na střední školy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), upravuje některá pravidla konání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) v návaznosti na opatření obecné povahy ze dne 5.  ledna 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3. 

 

Jedná se o úpravu časové dotace testů v rámci jednotné přijímací zkoušky, a to u testu z českého jazyka a literatury na 70 minut (původně 60 minut) a testu z matematiky a její aplikace na 85 minut (původně 70 minut).


Bližší informace budou žákům podány v hodinách předmětu Volba povolání.?