Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 4.B

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

IROOP 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Zápis do 1. ročníku

Vloženo: 17.10.2016 | Autor: AdminTJ

Vážení rodiče,

 

kliknutím na výše uvedený obrázek můžete v několika jednoduchých krocích zapsat Vaše dítě k zápisu online. Využijte možnosti vybrat si termín, který Vám vyhovuje a v uvedeném termínu se dostavte do naší školy.

 

Vyplněnou žádost Vám u nás vytiskneme a Vy ji podepíšete.

 

K zápisu si přeneste rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče v případě pěstounské péče.

 

Těšíme se na Vás.

 

Pokud se nemůžete dostavit do školy, žádost podejte následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání)

 

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, foto) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

 

Stejným způsobem postupujte i v případě podání žádosti – odklad povinné školní docházky.

Předběžnou přihlášku do přípravné třídy ve školním roce 2021/22 sepíšeme při Vaší návštěvě školy v uvedeném termínu. V případě, že se nemůžete dostavit do školy a máte zájem o přípravnou třídu, kontaktujte nás na tel. čísle: 603450498.

 

Datum a čas zápisu: 6. a 7. dubna 2021 od 14 do 17 hodin.

 

Náhradní termín:  20. 4. 2021 od 14 do 16 hodin (prosím, oznamte předem telefonicky, pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádně vypsaném termínu)

 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáků, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitel Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace stanovil kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků přijímaných do 1. tříd.

 

 

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 80 žáků.

 

Kritéria pro přijetí

Číslo

Kritéria

1

Dítě s trvalým či přechodným pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy

2

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy, ale má ve škole sourozence

3

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy, ale navštěvovalo MŠ ve spádové oblasti školského obvodu

4

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy

 

Stanovení pořadí

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otvíraných tříd ve školním roce 2020/2021. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2, č. 3 a č. 4 budou použita, pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte. V případě, že bude dítě po odkladu povinné školní docházky z předchozího roku, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad proveden na jiné škole. Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků  na přístupném místě ve škole (u vchodu do budovy 1. stupně a ve vývěsce tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy www. zsnamesti.cz. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

 

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Odklad školní docházky

I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu do 1. ročníku, t.j.  od 01. dubna do 30. dubna v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Bližší informace k přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída je ze zákona zřizována pro děti s odkladem povinné školní docházky

 • pokud budou mít rodiče zájem o přijetí dítěte do přípravné třídy, dostaví se do kanceláře zástupkyně ŘŠ v den zápisu a vyplní předběžnou přihlášku
 • k přijetí do přípravné třídy je nutné předložit doporučení z Pedagogicko- psychologické poradny o odkladu povinné školní docházky

Otevření přípravné třídy je podmíněno souhlasem krajského úřadu, který své rozhodnutí vydává až začátkem června.

 

 

Mgr. Jakub Ujka,
ředitel školy

 

 

Organizace zápisu

 

V den zápisu si mohou zákonní zástupci s dětmi prohlédnout prostory školy a školní družiny a absolvovat motivační pohovor, jehož cílem je motivovat dítě pro školní docházku.

 

Zákonní zástupci předloží
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče v případě pěstounské péče.
 •  

Zákonní zástupci CIZINCI předloží

 • Rodný list dítěte (s překladem)
 • Pas dítěte
 • Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
 • Pas zákonného zástupce
 • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče v případě pěstounské péče.
 •  

Rodičům budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče, škola je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte.

Předkládáme Vám přehled nejdůležitějších návyků a dovedností předškoláků. Věříme, že připravíte-li svému dítěti dostatek příležitostí pro jejich upevnění, přinesou mu první dny ve škole potěšení a obohacení.

 

Pohybové dovednosti

 • Hrubá motorika – udržování rovnováhy, běh, skákání na 1 noze, skákání snožmo, chytání, házení
 • Jemná motorika – je nezbytným předpokladem pro psaní.

Jak ji rozvíjet: kreslení, vybarvování, malování, modelování s plastelínou, stříhání a lepení, skládání z papíru, zavazování tkaniček, zapínání zipů, skládanky – „puzzle“, navlékání (korálky, knoflíky, tkaničky od bot aj.)

 

Dovednosti předcházející psaní:

 • pohyby očí zleva doprava (obrázkové příběhy, obracení listů zleva doprava)
 • správné držení tužky (je nejdůležitějším vkladem pro zahájení výuky psaní a kreslení)
 • dítě by mělo často procvičovat vybarvování omalovánek a obtahování daného tvaru

 

Řeč a jazyk

Až půjde dítě prvně do školy, bude zahrnuto spoustou pokynů a vysvětlení a jako prostředek komunikace bude používat jazyk. Není-li dítě zvyklé vyjadřovat slovně své myšlenky, bude v nevýhodě a mohlo by ztratit sebedůvěru.

V tom mu můžete pomoci!

Dítě by mělo znát:

 • osobní informace – jméno, adresa, atd.
 • určení místa – např. na, vedle, za
 • určení směru – nahoru, dolů ,doleva, doprava
 • barvy
 • skupiny slov – např. dny v týdnu
 • některá čísla (1-6)

Pozn. Pětileté děti, kterým rodiče předčítali, mají mnohem rozvinutější jazykové dovednosti než děti, které tuto zkušenost neměly.

 

Společenské návyky nutné pro školní docházku

 • samostatnost v oblékání, jídle i hygieně
 • schopnost dělit se
 • úcta k majetku ve škole i doma (správně zacházet s knihami, hračkami a po použití je uklidit)
 • schopnost učit se čekat, až na něj přijde řada
 • schopnost učit se půjčovat a půjčovat si

Pozn. Toto je pouze přehled dovedností a návyků, které Vám pomohou při přípravě na školní docházku. Rodiče by neměli být zklamaní, že jejich úsilí nepřináší okamžitý úspěch, neboť všechny dovednosti vyžadují procvičování – po troškách a často – než se upevní.

Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžete pro své dítě udělat, je mluvit s ním. Nedovolte, aby se televize stala „drogou“. Tolik toho můžete pro své dítě udělat, když si s ním budete povídat.

Mluvení, mluvení a ještě trochu mluvení – to je skvělá výživa, která přinese své ovoce.

Mnoho užitečných rad a pokynů, jak uvedené dovednosti učit, zdokonalovat a procvičovat pomocí různých činností najdete např. v knize J. Andersonová: Dobrý start do školy (nakl.Portál), dále doporučujeme J. Prekopová: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu (nakl.Portál).

Doporučujeme také Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

DOPORUČENÉ POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY

Školní batoh nebo aktovka (anatomická záda, lehčí)

Penál: 3 x trojhranná tužka č.2, světlá guma, ořezávátko, malé pravítko (asi 10cm), gumovací pero (od listopadu), trojhranné pastelky – asi 10 barev, funkční nůžky s kulatou špičkou ( leváci – pro leváky!)

Velké desky na sešity se zarážkou, desky na písmenka, desky na číslice

Velká a malá průhledná fólie, obaly na učebnice ALTER pro 1. ročník

Krabička na svačinu, lahvička na pití, látkový ubrousek pod svačinu, papírové kapesníčky

Ručník s poutkem!, menší polštářek, 1 menší hračka

Větší kufřík na VV: igelitový ubrus na lavici, větší staré triko, tempery ( asi 10barev – hnědá!), menší vodovky, kelímek na vodu, paleta, 3 x štětec různé velikosti, plochý štětec, modelína, voskovky, střední Herkules (130g), vysunovací lepidlo, tužka č. 1

Pytel na TV: tenisky nebo cvičky se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláková souprava

Do šatní skříňky: bačkory se světlou podrážkou ( ne pantofle), sport. boty na ven (děti užijí na TV a do družiny)

Do třídy: jednu šťávu a jedny“ tahací“ kapesníky

 

 

Chcete-li kontaktovat vedení školy nebo si školu prohlédnout, využijte e-mailového kontaktu: info@zsnamesti.cz, případně telefonického kontaktu: 487 722 010.