Kotva

Obědy pro děti
Okénko třídy 1.B

  

Sportovní výzvy

Certifikát Katedrová škola

Podporují nás

   

 

  

 

 

 

Fraus

Fraus

Ovoce a zelenina do škol

Zumba

Úspěšná žádost o dotaci z EU

IROP

Zápis do 1. ročníku

Vloženo: 17.10.2016 | Autor: AdminTJ

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se budou konat 9. a 10. dubna 2024 od 14 do 17 hodin. Je možné se zaregistrovat na den a čas přes webové stránky školy. Systém bude spuštěn 23.2.2024.


Náhradní termín zápisu je stanoven na 24. dubna 2024 od 14 do 16 hodin (prosíme, oznamte předem telefonicky, pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádně vypsaném termínu a využijete tento náhradní termín)

 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáků, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Pokud se nemůžete dostavit do školy, vyplňte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Velikost: 20.33 kB) a žádost podejte následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání)

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, foto) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

 

Stejným způsobem postupujte i v případě podání žádosti – odklad povinné školní docházky.

Předběžnou přihlášku do přípravné třídy ve školním roce 2024/25 sepíšeme při Vaší návštěvě školy v uvedeném termínu. V případě, že se nemůžete dostavit do školy a máte zájem o přípravnou třídu, kontaktujte nás na tel. čísle: 603450498.

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitel Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace stanovil kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků přijímaných do 1. tříd.

 

 

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 90 žáků.

 

Kritéria pro přijetí

 

Číslo

Kritéria

1

Dítě s trvalým či přechodným pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy

2

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy, ale má ve škole sourozence

3

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy, ale navštěvovalo MŠ ve spádové oblasti školského obvodu

4

Dítě, které nemá trvalý či přechodný pobyt ve spádové oblasti školského obvodu školy

 

Stanovení pořadí

Kritéria a jejich pořadí jsou rozhodné pro přijetí dítěte v případě vyššího zájmu počtu dětí, než je kapacita otvíraných tříd ve školním roce 2023/2024. Bude-li převyšovat počet uchazečů ze spádového obvodu (kritérium č. 1) kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení školy. Kritéria č. 2, č. 3 a č. 4 budou použita, pokud se nenaplní kapacita tříd podle prvního kritéria, to je podle počtu dětí z naší spádové oblasti.

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte. V případě, že bude dítě po odkladu povinné školní docházky z předchozího roku, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o udělení odkladu, pokud byl odklad proveden na jiné škole. Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků na přístupném místě ve škole (u vchodu do budovy 1. stupně a ve vývěsce tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy www. zsnamesti.cz. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

 

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Odklad školní docházky

I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu do 1. ročníku, tj. od 1. dubna do 30. dubna v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Bližší informace k přijetí do přípravné třídy

Přípravná třída je ze zákona zřizována pro děti s odkladem povinné školní docházky

 • pokud budou mít rodiče zájem o přijetí dítěte do přípravné třídy, dostaví se do kanceláře zástupkyně ŘŠ v den zápisu a vyplní předběžnou přihlášku
 • k přijetí do přípravné třídy je nutné předložit doporučení z Pedagogicko- psychologické poradny o odkladu povinné školní docházky
 • Otevření přípravné třídy je podmíněno souhlasem krajského úřadu, který své rozhodnutí vydává až začátkem června.

 

 

Mgr. Jakub Ujka,
ředitel školy

 

 

Organizace zápisu

 

V den zápisu si, pokud to bude možné, zákonní zástupci s dětmi prohlédnout prostory školy a školní družiny a dítě absolvuje motivační pohovor, jehož cílem je motivace ke školní docházce.

 

Zákonní zástupci předloží
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Zákonní zástupci CIZINCI předloží

 • Rodný list dítěte (s překladem)
 • Pas dítěte
 • Potvrzení trvalého / dlouhodobého pobytu
 • Pas zákonného zástupce

 

 

Rodičům budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče, škola je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte.

Předkládáme Vám přehled nejdůležitějších návyků a dovedností předškoláků. Věříme, že připravíte-li svému dítěti dostatek příležitostí pro jejich upevnění, přinesou mu první dny ve škole potěšení a obohacení.

 

Pohybové dovednosti

 • Hrubá motorika – udržování rovnováhy, běh, skákání na 1 noze, skákání snožmo, chytání, házení
 • Jemná motorika – je nezbytným předpokladem pro psaní.

Jak ji rozvíjet: kreslení, vybarvování, malování, modelování s plastelínou, stříhání a lepení, skládání z papíru, zavazování tkaniček, zapínání zipů, skládanky – „puzzle“, navlékání (korálky, knoflíky, tkaničky od bot aj.)

 

Dovednosti předcházející psaní:

 • pohyby očí zleva doprava (obrázkové příběhy, obracení listů zleva doprava)
 • správné držení tužky (je nejdůležitějším vkladem pro zahájení výuky psaní a kreslení)
 • dítě by mělo často procvičovat vybarvování omalovánek a obtahování daného tvaru

 

Řeč a jazyk

Až půjde dítě prvně do školy, bude zahrnuto spoustou pokynů a vysvětlení a jako prostředek komunikace bude používat jazyk. Není-li dítě zvyklé vyjadřovat slovně své myšlenky, bude v nevýhodě a mohlo by ztratit sebedůvěru.

V tom mu můžete pomoci!

Dítě by mělo znát:

 • osobní informace – jméno, adresa, atd
 • určení místa – např. na, vedle, za
 • určení směru – nahoru, dolů, doleva, doprava
 • barvy
 • skupiny slov – např. dny v týdnu
 • některá čísla (1-6)

Pozn. Pětileté děti, kterým rodiče předčítali, mají mnohem rozvinutější jazykové dovednosti než děti, které tuto zkušenost neměly.

 

Společenské návyky nutné pro školní docházku

 • samostatnost v oblékání, jídle i hygieně
 • schopnost dělit se
 • úcta k majetku ve škole i doma (správně zacházet s knihami, hračkami a po použití je uklidit)
 • schopnost učit se čekat, až na něj přijde řada
 • schopnost učit se půjčovat a půjčovat si

Pozn. Toto je pouze přehled dovedností a návyků, které Vám pomohou při přípravě na školní docházku. Rodiče by neměli být zklamaní, že jejich úsilí nepřináší okamžitý úspěch, neboť všechny dovednosti vyžadují procvičování – po troškách a často – než se upevní.

Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžete pro své dítě udělat, je mluvit s ním. Nedovolte, aby se televize stala „drogou“. Tolik toho můžete pro své dítě udělat, když si s ním budete povídat.

Mluvení, mluvení, a ještě trochu mluvení – to je skvělá výživa, která přinese své ovoce.

Mnoho užitečných rad a pokynů, jak uvedené dovednosti učit, zdokonalovat a procvičovat pomocí různých činností najdete např. v knize J. Andersonová: Dobrý start do školy (nakl. Portál), dále doporučujeme J. Prekopová: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu (nakl. Portál).

Doporučujeme také Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Chcete-li kontaktovat vedení školy nebo si školu prohlédnout, využijte e-mailového kontaktu: info@zsnamesti.cz, případně telefonického kontaktu: 487 722 010.

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.